วันที่   11   มกราคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   - ประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  40  นางจิตติพร ปรีชา