วันที่   7   มกราคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   - การยกระดับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  15  นางจิตติพร ปรีชา
บุญรักษา 08.30-16.30   - การยกระดับสาระการเรียนรู้ภาษาไทยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านระบบ Zoom  5  นางจิตติพร ปรีชา
ศรีวิชัย 08.30-16.30   - การยกระดับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านระบบ Zoom  5  นางจิตติพร ปรีชา