วันที่   4   มกราคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีวิชัย 09.00-15.00   - ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการรายงานวันเดินทางมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีรวมและเลิกสถานศึกษา  9  นางสาวธิมาภรณ์ สมทรง