วันที่   6   มกราคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   - ทำบุญเลี้ยงพระเพลและประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  70  นายชัยรัตน์ ขวัญหวาน