วันที่   3   ธันวาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
บุญรักษา 09.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  5  เลขานุการ
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   - ประชุมจัดทำแผนปี2565  36  นางสาวเพชรรัตน์ สิทธิรักษ์