วันที่   16   ธันวาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีวิชัย 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  11  นางสาวธิมาภรณ์ สมทรง
ศรีสุราษฎร์ 3 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  10  นส.สารีย์ นุ่มนวล
บุญรักษา 08.30-16.30   - - ประชุม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  9  น.ส.จิราพร ชัยสวัสดิ์