วันที่   15   ธันวาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีวิชัย 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  11  นางสาวธิมาภรณ์ สมทรง
ศรีสุราษฎร์ 3 14.00-16.30   - ประชุมคณะดำเนินงานฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ  20  น.ส.อรอุษา มูสิเกิด (ธุรการกลุ่ม)
บุญรักษา 13.00-16.30   - ประชุมคณะทำงานวิจัย  6  น.ส.สุรัสวดี หนูรักษา