วันที่   29   พฤศจิกายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีวิชัย 09.00-12.00   - ประชุมชี้แจงพี่เลี้ยงเด็กพิการ  13  นางสาวสุภาพร สามี
บุญรักษา 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเน็จความชอบกรณีพิเศษ  5  น.ส.อรอุษา มูสิเกิด (ธุรการกลุ่ม)