วันที่   26   พฤศจิกายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีวิชัย 09.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเน็จความชอบกรณีพิเศษ  7  น.ส.อรอุษา มูสิเกิด (ธุรการกลุ่ม)