วันที่   4   ธันวาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 13.00-16.30   - ประชุมเตรียมความพร้อมอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ  30  น.ส.อรอุษา มูสิเกิด (ธุรการกลุ่ม)