วันที่   22   พฤศจิกายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 13.00-16.30   -  ประคณะกรรมการจัดสรรอัตราครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  15  นางสาวสุภาพร สามี
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-12.00   - ประชุม การพัฒนางานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา  6  นางสาวสุภาพร สามี