วันที่   1   ธันวาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีวิชัย 08.30-12.00   - พุธเช้า  15  นางสาวประภาพร วิจิตต์
บุญรักษา 13.00-14.00   - ประชุมกฎหมาย  4  นางสาวประภาพร วิจิตต์