วันที่   19   พฤศจิกายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 09.00-12.00   - การจัดทำข้อตกลงการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  10  นางสาวสุภาพร สามี
ศรีวิชัย 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ  5  นางสาวประภาพร วิจิตต์