วันที่   1   พฤศจิกายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-12.00   - ถ่ายรูปบุคลากรในสำนักงาน เพื่อจัดทำบัตรประจำตัว  67  นางปราณี ลิกขะไชย