วันที่   10   พฤศจิกายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีวิชัย 08.30-12.00   - พุธเช้า  15  นางสาวประภาพร วิจิตต์
ศรีสุราษฎร์ 3 09.00-12.00   - ประชุมแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  25  นางสาวอรวรรณ สวัสดิ์