วันที่   3   พฤศจิกายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีวิชัย 08.30-12.00   - -รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. -ประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  15  นางวรรณดี สวัสดิโกมล
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   - เตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  16  นางณัฐฐินันท์ ขลุดสกุล