วันที่   4   พฤศจิกายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 09.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จัดห้องแบบClass Room)  36  นางสาวเพชรรัตน์ สิทธิรักษ์