วันที่   9   พฤศจิกายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 09.00-12.00   - พิจารณางบพัฒนาบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (จัดห้องประชุมตัวยู)  20  นางสาวเพชรรัตน์ สิทธิรักษ์