วันที่   29   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   - ประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ  18  นางพริ้มเพรา บุปผา