วันที่   26   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
บุญรักษา 13.00-16.30   - ประชุมนิเทศการเตรียมความพร้มก่อนเปิดภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564  13  นางสาวอรวรรณ สวัสดิ์
ศรีสุราษฎร์ 3 09.00-16.00   - ทดสอบระบบประชุมทางไกล  2  นางสาวจุฑามาศ สวัสดี