วันที่   21   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   - เงินพระราชทาน  50  นางสาวประภาพร วิจิตต์
ศรีวิชัย 13.00-16.30   - ประชุมกรรมการประเมินความพร้อมในการขออนุญาตเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  7  น.ส.อรอุษา มูสิเกิด (ธุรการกลุ่ม)
บุญรักษา 13.00-16.00   -  การพิจารณาคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  12  นางจิตติพร ปรีชา