วันที่   19   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-12.00   - ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา  15  นางนุชกานต์ เทพชโลธร
ศรีวิชัย 08.30-16.30   - ประชุมคณะดำเนินการวิจัยเชิงนโยบาย  10  นางพริ้มเพรา บุปผา
ศรีสุราษฎร์ 3 13.00-16.30   - ประชุมเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานของโรงเรียน  15  นางกาญจนาภรณ์ ทองแท่น
บุญรักษา 08.30-16.30   - ประชุมจัดทำวิจัยฯ สนทนากลุ่ม Focus Group Discussion  10  นางพริ้มเพรา บุปผา