วันที่   11   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   - ประชุมคณะดำเนินการวิจัยเชิงนโยบาย  31  นางพริ้มเพรา บุปผา
ศรีวิชัย 09.00-12.00   - นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพบริหารการศึกษา  10  นางนุชกานต์ เทพชโลธร
บุญรักษา 09.00-12.00   - ตรวจสอบข้อเท็จจริง  3  นายนริศ มีสุวรรณ์