วันที่   8   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 13.00-16.30   - ประชุมสรุปผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษา (ครั้งที่ 2)  6  นางกาญจนา เดชอรุณ
ศรีวิชัย 09.00-12.00   - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง  4  นายนริศ มีสุวรรณ์