วันที่   14   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 13.00-16.00   - เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2  15  นางสาวชัชดา ทับเที่ยง
ศรีสุราษฎร์ 3 09.00-12.00   - เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ  15  นางสาวชัชดา ทับเที่ยง
บุญรักษา 08.30-16.30   - ประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัการศึกษา  11  น.ส.สุรัสวดี หนูรักษา