วันที่   15   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่  10  นางเพ็ญศรี แก้วสองศรี
ศรีสุราษฎร์ 3 09.00-12.00   - ประชุมรับมอบนโยบายและพบปะบุคลากรในสพป.สฏ. 3 ทุกคน  67  นางกาญจนาภรณ์ ทองแท่น
บุญรักษา 13.00-16.30   - ติดตั้งระบบประชุมทางไกล  5  นางสาวจุฑามาศ สวัสดี
ศรีวิชัย 13.00-16.30   - ฝึกปฏิบัติติวิชาชีพการบริหาร สาขาบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต นักศึกษามหาวิทยาราชภัฎสุราษฎร์ธานี และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)  10  นางจิตติพร ปรีชา