วันที่   1   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
บุญรักษา 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยฯ  14  นางพริ้มเพรา บุปผา
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   - ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา(ครั้งที่ 2)  5  นางกาญจนา เดชอรุณ