วันที่   4   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีวิชัย 08.30-12.00   - การวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  10  นายเชิดภัก ศิริสุข
บุญรักษา 13.00-16.30   - ประชุมเรื่องการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์  10  น.ส.อรอุษา มูสิเกิด (ธุรการกลุ่ม)
ศรีสุราษฎร์ 3 09.00-12.00   - ประชุมคณะกรรมติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรืธานี เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จัดห้องแบบClass room)  36  นางสาวเพชรรัตน์ สิทธิรักษ์