วันที่   12   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   - ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษา(ครั้งที่ 2)  5  นางกาญจนา เดชอรุณ
ศรีวิชัย 13.00-16.30   - รองฯ ผอ. สพป. ขอเชิญประชุมบุคลากรในกลุ่มอำนวยการทุกคน เวลา 13.30 น.  12  นางกาญจนาภรณ์ ทองแท่น
ศรีวิชัย 09.00-12.00   - ประชุมราชการกลุ่มนโยบายและแผน  5  นางณัฐฐินันท์ ขลุดสกุล
บุญรักษา 09.00-16.30   - ตรวจสอบข้อเท็จจริง  3  นายนริศ มีสุวรรณ์