วันที่   7   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   - ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษา  5  นางกาญจนา เดชอรุณ
บุญรักษา 08.30-16.30   - ติดตั้งระบบประชุมทางไกล  5  นางสาวจุฑามาศ สวัสดี
ศรีวิชัย 13.00-16.30   - ประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  8  น.ส.อรอุษา มูสิเกิด (ธุรการกลุ่ม)