วันที่   10   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีวิชัย 13.00-16.00   - ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2564)  15  นางเพ็ญศรี แก้วสองศรี
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   -  ประชุมคณะวิจัยทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  30  นางหทัยทิพย์ ทรรพคช