วันที่   1   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีวิชัย 09.00-16.00   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซืั้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ IC3 IC4 พร้อมทดสอบของตัวอย่าง  8  นางจันจิรา อมรสถิตย์
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   - อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการนำหลักจิตวิทยามาใช้ในสถานศึกษาผ่านระบบ Video Conference  14  นางสาวสุพัตรา แพ่งรักษ์