วันที่   6   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีวิชัย 08.30-16.30   - ประชุมคณะทำงานส่งเสริมวิจัย  30  น.ส.สุรัสวดี หนูรักษา
ศรีสุราษฎร์ 3 13.00-16.30   - ประชุม รอง ผอ.สพท.และผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย สังกัด สพป.สฎ.3  15  นางสุริยา เครือรัตน์
บุญรักษา 08.30-16.30   - ประชุมคณะวิทยการคำนวณฯ  14  นางพริ้มเพรา บุปผา
ศรีสุราษฎร์ 3 09.00-12.00   - ประชุมการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาพระราชทาน  8  น.ส.อรอุษา มูสิเกิด (ธุรการกลุ่ม)