วันที่   15   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   - ประชุมอบรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  18  นางสาวอรวรรณ สวัสดิ์
ศรีวิชัย 08.30-16.30   - ประชุมการตัดสินการประกวดโครงการยาเสพติด  9  น.ส.อรอุษา มูสิเกิด (ธุรการกลุ่ม)
บุญรักษา 08.30-16.30   - ประชุมการตัดสินการประกวดโครงการยาเสพติด  9  น.ส.อรอุษา มูสิเกิด (ธุรการกลุ่ม)