วันที่   8   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   - ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 แก่ผู้บริหารและผู้ประสานงานการประเมินของโรงเรียน  15  นางสาวอรวรรณ สวัสดิ์
ศรีวิชัย 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสรรหา คัดเลือก"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565  6  นางนุชกานต์ เทพชโลธร
ศรีวิชัย 10.00-12.00   - การจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  15  นางสาวสุภาพร สามี