วันที่   7   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีวิชัย 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2564)  18  นางเพ็ญศรี แก้วสองศรี
ศรีสุราษฎร์ 3 09.00-12.00   - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom  25  นางกาญจนาภรณ์ ทองแท่น