วันที่   3   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
บุญรักษา 08.30-16.30   - คัดเลือกนวัตกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  15  นางสาวอรวรรณ สวัสดิ์
ศรีสุราษฎร์ 3 09.00-16.30   - ประชุมครูแนะแนว เขตพื้นที่การศึกษา  40  นางกาญจนาภรณ์ ทองแท่น
ศรีวิชัย 13.00-16.30   - จัดเรียงลำดับความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามความจำเป็นและความขาดแคลน  10  นางสาวจุฑามาศ สวัสดี