วันที่   17   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
บุญรักษา 08.30-16.30   - สรุปผลโครงการคอนเน็กซ์อีดี  10  นางพริ้มเพรา บุปผา
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   - พิจารณาเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  16  นางณัฐฐินันท์ ขลุดสกุล