วันที่   13   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
บุญรักษา 08.30-16.30   - สรุปและรายการผลวิทยาการคำนวณ  14  นางพริ้มเพรา บุปผา