วันที่   9   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 09.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการ กตปน.  10  น.ส.สุรัสวดี หนูรักษา