วันที่   2   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   - ประชุมสภานักเรียนเขตพื้นที่  40  น.ส.อรอุษา มูสิเกิด (ธุรการกลุ่ม)
บุญรักษา 08.30-16.30   - ประชุมคณะทำงานโครงการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี  18  นางพริ้มเพรา บุปผา
ศรีวิชัย 08.30-16.30   -  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  16  น.ส.สุรัสวดี หนูรักษา