วันที่   29   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   - การจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  50  นางสาวสุภาพร สามี
บุญรักษา 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ผ่านระบบออนไลน์  18  นางสาวอรวรรณ สวัสดิ์