[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.สฎ.3
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   1   โรงเรียนบ้านควนกลาง
  ผู้อำนวยการ  นายวิชาญ สิทธิศักดิ์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  0928936991
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1085-6217
  
   2   โรงเรียนบ้านควนกลาง
  ผู้อำนวยการ  นายวิชาญ สิทธิศักดิ์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  0928936991
  เบอร์โทรผู้บริหาร  -
  
ภาพสมาชิก
   3   โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
  ผู้อำนวยการ  นายเอกราช หนูปลื้ม
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  thungluang12@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-2516-0274
  
ภาพสมาชิก
   4   โรงเรียนบ้านกลาง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายชำนาญ สวัสดิโกมล
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  nawarut56@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0952152928
  
ภาพสมาชิก
   5   โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์
  ผู้อำนวยการ  นางศิริพร ประสิทธิกุล
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  ping.joy@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1737-5087
  
ภาพสมาชิก
   6   โรงเรียนบ้านในไร่
  ผู้อำนวยการ  นายวสวัตติ์ เชื้อพลพิชัย
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  pach500@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-3723-9417
  
ภาพสมาชิก
   7   โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
  ผู้อำนวยการ  นายอาคม ช่วยบำรุง
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  0630790599
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1-03-8799
  
ภาพสมาชิก
   8   โรงเรียนมหาราช 2
  ผู้อำนวยการ  นายไชยยุทธ คงอภัย
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  sinbat8426@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-6595-5132
  
ภาพสมาชิก
   9   โรงเรียนวัดโสภณประชาราม
  ผู้อำนวยการ  นายวิระ แสงอุไร
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  malinee_11@hotmail.co.th
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-3536-2914
  
ภาพสมาชิก
   10   โรงเรียนบ้านหานเพชร
  ผู้อำนวยการ  นายบัญญัติ กรายแก้ว
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  somchai5602@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-6035-4933
  
ภาพสมาชิก
   11   โรงเรียนบ้านวังใหญ่
  ผู้อำนวยการ  นางสุมนตนา ธีระเมฆานันท์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  wy.wangyai@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1968-3079
  
ภาพสมาชิก
   12   โรงเรียนบ้านลานเข้
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  ชนม์นิภา สมุหเสนีโต
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  Malinee_11@hotmail.co.th
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-0724-2715
  
ภาพสมาชิก
   13   โรงเรียนบ้านปากสาย
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกาญจนา ถิรพัฒนาพร
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  banbaksai@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-4643-6692
  
ภาพสมาชิก
   14   โรงเรียนบ้านยูงงาม(เวียงสระ)
  ผู้อำนวยการ  นางวิภารัตน์ ทรงแก้ว
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  1
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-0145-2679
  
ภาพสมาชิก
   15   โรงเรียนวัดคลองฉนวน
  ผู้อำนวยการ  นายตรรกพจน์ เนาวพันธ์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  077366629
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1086-1898
  
ภาพสมาชิก
   16   โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
  ผู้อำนวยการ  นางอรนุช อ่อนเกตุพล
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  jaruwan_48@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-6436-9689
  
ภาพสมาชิก
   17   โรงเรียนบ้านปากหาน
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ร้อยตรีหญิงช่อเพชร สุขอนันต์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  pat7042009@hotmail.co.th
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-5674-9914
  
ภาพสมาชิก
   18   โรงเรียนบ้านพรุแชง
  ผู้อำนวยการ  นางทองทิพย์ มนตรี
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  pchschool99@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1599-4659
  
ภาพสมาชิก
   19   โรงเรียนบ้านส้องเหนือ
  ผู้อำนวยการ  นางมนันยา พรหมศิริ
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  077362131
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9591-1509
  
   20   โรงเรียนบ้านคลองกา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวขวัญชนก เต็มเปี่ยม
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  vios38615@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-2284-4023
  
ภาพสมาชิก
   21   โรงเรียนบ้านควนสูง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอมรรัตน์ ค้ำชู
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  noosiks@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  
  
   22   โรงเรียนบ้านควนปราง
  ผู้อำนวยการ  นายวันประพาส บุญลี่
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  bantai.school@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-8724-1292
  
ภาพสมาชิก
   23   โรงเรียนบ้านไทรห้อง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจันทร์จิรา จันทร์โกมุท
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  pat_raschle@yahoo.co.th
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-2649-4223
  
   24   โรงเรียนวัดเวียงสระ
  ผู้อำนวยการ  นางพรพิมล อุ่นเสียม
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  chonlakhun@hotmail.co.th
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-3672-1915
  
   25   โรงเรียนวัดคลองตาล
  ผู้อำนวยการ  นายประยูร นุภักดิ์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  prayoon050708@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-8718-6061
  
ภาพสมาชิก
   26   โรงเรียนวัดบ้านส้อง
  ผู้อำนวยการ  นายศักดิ์ศรี รักษ์ธรรม
  ที่ตั้ง  188 ม.13 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
  อีเมลโรงเรียน  wbs7@surat3.go.th
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9975-8883
  
   27   โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
  ผู้อำนวยการ  นางสาวฐิติวัลคุ์ พรหมฤทธิ์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  samakee183@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-8684-5009
  
ภาพสมาชิก
   28   โรงเรียนบ้านส้อง(เวียงสระ)
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจิรพันธ์ เกิดกุล
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  rungraweemeklai@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-5470-0788
  
ภาพสมาชิก
   29   โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
  ผู้อำนวยการ  นายจเร หนูปลื้ม
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  hsp217@hotmail.co.th
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-3613-1925
  
ภาพสมาชิก
   30   โรงเรียนบ้านหนองโสน
  ผู้อำนวยการ  นายปรีชา แป้นเจริญ
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  baan_nhong_sano @ hot mail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-6267-4097
  
ภาพสมาชิก
   31   โรงเรียนบ้านควนสระ
  ผู้อำนวยการ  นายโอม รัตนพันธ์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  1
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-8752-1831
  
ภาพสมาชิก
   32   โรงเรียนบ้านควนสินชัย
  ผู้อำนวยการ  นายสมพร ไชยปันดิ
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 5 บ้านควนสินชัย ตำบลไทรทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
  อีเมลโรงเรียน  angie13_8@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9866-4659
  
ภาพสมาชิก
   33   โรงเรียนวัดสองแพรก
  ผู้อำนวยการ  นางสาวศิริลักษณ์ ชาตรีกุล
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  sunktacrut@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-7272-9286
  
   34   โรงเรียนบ้านบางปาน
  ผู้อำนวยการ  นางจิรนันท์ หวานแก้ว
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  1
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-5419-5985
  
ภาพสมาชิก
   35   โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
  ผู้อำนวยการ  นายอุดมพร ฉิมดี
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  kpksurat@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1753-6179
  
ภาพสมาชิก
   36   โรงเรียนบ้านปลายคลอง
  ผู้อำนวยการ  นางสาววรรณภา จันทรมณี
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  plaiklong_school@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-5037-7847
  
   37   โรงเรียนบ้านปลายศอก
  ผู้อำนวยการ  นางสาวฉวีวรรณ หอมรักษ์
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน  plaisokschool@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-0153-5316
  
ภาพสมาชิก
   38   โรงเรียนบ้านบางหอย
  ผู้อำนวยการ  นางสาววิดา อินทร์จงจิตร
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 2ตำบลลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  อีเมลโรงเรียน  chittakhon@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-3541-9826
  
   39   โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นายนิวัฒน์ หมวกทอง
  ที่ตั้ง  
  อีเมลโรงเรียน   baankuanpat@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-7277-4296
  
ภาพสมาชิก
   40   โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
  ผู้อำนวยการ  นายสุริยา บุญญานุกูล
  ที่ตั้ง  ม.1 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
  อีเมลโรงเรียน  samaisuwan.school@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9972-3752
  
ภาพสมาชิก
จำนวน 2 หน้า  
1 2


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.